بررسی شیوه های تصمیم گیری مدیران گروه های آموزشی از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه¬های شهر ساری بر اساس مدل رفتاری تصمیم گیری سازمانی

عاطفه عسکری جویباری 1

مریم تقوایی یزدی 2

1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، مازندران، ایران askari.atefe@yahoo.com

2دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران (نویسنده مسئول) m_taghvaeeyazdi@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402، صفحات 31 الی 38

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین وضعیت شیوه­ های تصمیم ­گیری مدیران گروه ­های آموزشی از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه ­های شهر ساری براساس مدل رفتاری تصمیم­ گیری سازمانی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را اعضای هیات علمی دانشگاه ­های منتخب شهر ساری (هدف، روزبهان، ادیب، دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور) به تعداد 354 نفر تشکیل می­دادند که براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 186 نفر با روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوري داده­ ها از پرسش­نامه محقق ساخته با 20 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها از آزمون­ تی تک نمونه ­ای استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ وضعیت شیوه­ های تصمیم­ گیری مدیران گروه­ های آموزشی از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه­ های شهر ساری بر اساس مدل رفتاری تصمیم ­گیری سازمانی مطلوب و بالاتر از حد متوسط است. همچنین وضعیت ابعاد (اداری، اجرایی، رهبری و خلاقیت) در شیوه­ های تصمیم ­گیری مدیران گروه ­های آموزشی از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه ­های شهر ساری بر اساس مدل رفتاری تصمیم ­گیری سازمانی مطلوب و بالاتر از حد متوسط است.

واژگان کلیدی: شیوه­ های تصمیم ­گیری، مدل رفتاری، تصمیم­ گیری سازمانی

اشتراک گذاری در: