بررسی عوامل موثر بر فرار مغزها

پوهنیار فیض الباری فایق سیابی۱

جمعه خان  نوری۲

شکرالله  احمدی۳

سید روح الله کاظمی۴

عبدالکریم ارجمند۵

محمد یوسف مشعل۶

عبدالمعاف نیازی۷

محمد جواد محمدی۸

کلیم الله سنگری۹

محمد اشرف محمدی۱۰

۱عضو کادر علمی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ Fayzalbaryfaieq@gmail.com

۲دانشجوی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ jumakhan.noori2018@gmail.com

۳دانشجوی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ shokrullah.ahmadi78@gmail.com

۴دانشجوی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ saydrohullahkazimi1@gmail.com

۵دانشجوی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ Kalimullahayoubi65@gmail.com

yousafmashal04@gmail.com ۶دانشجوی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ

۷دانشجوی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ abdulmaafnyazi@gmail.com

۸دانشجوی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ m.javad.mohamadi12@gmail.com

۹ Kalem7866@gmail.com

۱۰دانشجوی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ Kalimullahayoubi65@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان1402، صفحات211 الی 220

چکیده

تأثیر فرار مغزها یک موضوع مهم در جامعه و اقتصاد است که باعث تغییرات قابل توجهی در کشورها و سازمان‌ها می‌شود. فرار مغزها به معنای مهاجرت متخصصان و استعدادهای باارزش از یک کشور به کشور دیگر است. این پدیده می‌تواند تأثیرات عمیقی بر رشد و توسعه سازمان‌ها، نظام آموزشی، تحقیق و توسعه و اقتصاد یک کشور داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف  بررسی عوامل مؤثر بر فرار مغزها از دیدگاه دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظز روش گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری آن 150 نفر از محصلین سال چهارم نیمسال هشتم دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ بوده که ما از میان آنها برای 80 تن به گونه تصادفی پرسشنامه توزیع گردیده است. داده های موجود ازطریق پرسشنامه گرد آوری سپس تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ناامنی 57 درصد، بیکاری 63 درصد و نبودن شرایط درست تحصلیی و  حقوق فردی 53.8 درصد تاثرات روی فرار مغزها داشته و سبب فرار مغزها می‌شود.

واژگان کلیدی: فرار مغزها، ناامنی، بیکاری، حقوق فردی، شرایط تحصیلی، متخصصین

اشتراک گذاری در: