بررسی فقهی و حقوقی امکان تحقق خیار در ایقاعات

مهدی مقیمیان تبار بیشه۱

عباس عرب خزائلی۲

مهدی فلاح۳

1دانشجوی دکتری  حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، مازندارن، ایران .

2استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران . (نویسنده مسئول)

۳استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد آیت ا… آملی، دانشگاه آزاد اسلامی ، آیت ا… آملی، ایران.

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402، صفحات 179 الی 189

چکیده

خیارات مهم‌ترین مباحث حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیه و حقوق ایران میباشد آن‌چنان که فقها و حقوق‌دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد‌ها را به آن اختصاص داده‌اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده‌اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی‌ فاقد دو وصف عقد و لزوم، عاری از وجود خیار هستند و نمی‌توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده‌اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می‌رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه‌شده، ایرادات وارد به آن‌، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می‌کند.

واژگان کلیدی: خیار ، ایقاع ، فسخ ایقاع ، فسخ به خیار ، فسخ خیاری ایقاعات

اشتراک گذاری در: