بررسی میزان آشنایی و کاربست معلمان ابتدایی از فناوری‌های نوین و رابطه‌ی آن با اصول اخلاقی در آموزش و پرورش شهر تهران

فاطمه رضازاده گودرزی

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی،واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران fatemegodarzi584@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار 1402،  صفحات 1 الی 8

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آشنایی و کاربست معلمان ابتدایی از فناوری‌های نوین و رابطه‌ی آن با اصول اخلاقی در آموزش و پرورش شهرتهران با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان شاغل در مدارس ابتدایی 10 تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بوده که با مراجعه به جدول مورگان تعداد 320 نمونه برای جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی-طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­های محقق ساخته و  و پرسش‌نامه استاندارد اصول اخلاقی گریگوری سی پتی (1990)  بود. به منظور تعیین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان پایایی پرسش‌نامه محقق ساخته 0.993و  0.987 و پرسش‌نامه اصول اخلاقی گریگوری سی‌پتی برآورد گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها آمار توصیفی( فراوانی، نمودار خطی میانگین، شاخص‌های مرکزی نظیر میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی استفاده (ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و آزمون کولوموگروف) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین آشنایی و کاربست فناوری‌های نوین بر اصول اخلاقی معلمان ابتدایی شهر تهران رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: فناوری‌های نوین ،اصول اخلاقی ،آموزش و پرورش، معلمان ابتدایی

اشتراک گذاری در: