بررسی میزان آگاهی معلمان از نظریه های یادگیری شناخت گرایی و رفتار گرایی، شناخت-اجتماعی و استفاده از آن در فرآیند تدریس دوره متوسطه

حدیثه احمدنژاد 1

رضا یوسفی­ ‌سعیدآباد 2

1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، روزبهان، موسسه آموزش عالی، روزبهان، ایران

2استادیار گروه مدیریت آموزشی،واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران( نویسنده مسئول)

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402، صفحات 22 الی 30

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی معلمان از نظریه های یادگیری شناخت گرایی و رفتار گرایی، شناخت-اجتماعی و استفاده از آن در فرآیند تدریس دوره متوسطه با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد.  جامعه آماری، کلیه معلمان دوره متوسطه اول شهرستان بهشهر به تعداد 160 نفر درسال تحصیلی 1402-1401 بوده که با استفاده از  جدول کرجسی و مورگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 113 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه­ استاندارد آگاهی معلمان از نظریه های یادگیری عارفی و همکارن(1388) و پرسشنامه تدریس اثربخش سرمد و همکاران(1392) استفاده شد. یافته ها نشان داد که میزان آگاهی معلمان دوره متوسطه شهرستان بهشهر از نظریه های یادگیری و استفاده از آنان در فرآیند تدریس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین میزان رگرسیون چندگانه نشان دهنده این نیز بوده است که شناخت معلمان از نظریه های یادگیری 42% بر استفاده در فرآیند تدریس تاثیر می گذارد.

واژگان کلیدی: نظریه های یادگیری، شناخت­گرایی، رفتارگرایی، شناختی- اجتماعی، فرآیند تدریس، معلمان دوره متوسطه

اشتراک گذاری در: