بررسی نحوه توزیع فضاهای آموزشی در بافت شهر (مطالعه موردی: بلوار الکان کالنشهر رشت)

فرزانه خشکباری1

۱کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال اول، شماره اول، زمستان 99 ،صفحات ۲۸ الی ۳۷

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نحوه توزیع فضاهای آموزشی در بافت شهر پس از مطالعه مفاهيم نظري، انطباق مکان گزینی فضاهای آموزشی در بلوار لاکان رشت با معیارهای سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت، وابستگی مورد ارزیابی قرار گرفت. براي اين منظور ابتد ا مدل مفهومي، ضوابط موثر در مكان يابي مدارس شهر مشخص شد و پس از آنكه معيارهاي مكان گزيني مدارس(شعاع پوششي، جمعيت و تراكم آن، نزديكي به شبكه معابر(دسترسي ها)، وكاربري اراضي(همسايگي هاي سازگار و همسايگي هاي ناسازگار ) مشخص گردید، داده های مکانی از روی نقشه ها تهیه شده توسط سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و داده های توصیفی با استفاده از مدارک ، اسناد و آمار پژوهش های میدانی مورد تحلیل واقع شد. نتایج گویای این مهم بود که مراکز آموزشی غیرانتفاعی با توجه به تعداد کم دانش آموزان، مشکلی در تامین آسایش ساکنین محله ایجاد نمی کنند، اما مدارس دولتی با تعداد زیاد دانش آموزان باعث ایجاد مشکلات فراوانی از جمله ایجاد سر و صدا در ساعاتی از روز و ایجاد ترافیک شدید در کوچه و خیابان، گاهی قفل شدن ترافیک در زمان تعطیلی مدرسه می گردد.

واژگان کلیدی: مکان گزینی، فضای آموزشی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، رشت

اشتراک گذاری در: