بررسی نقش امکانات مراکز پذیرایی حاشیه تالاب انزلی در جذب گردشگر

 آذر رضاپور هندخاله1 ، نسرین نیکدل۲ ، پری مسلمی پورلالمی۳

۱کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه‌ریزی توریسم

۲کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی توریسم، مدرس دانشگاه پیام نور رشت

۳دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال اول، شماره اول، زمستان 99 ،صفحات ۸ الی ۱۹

چکیده

جاذبه های پذیرایی مناطق گردشگری از عوامل بسیار مهم حرکت و مسافرت گردشگران محسوب می شود، زیرا گردشگران فراوانی از اقصی نقاط کشور و جهان تمایل به حضور در این مکان ها دارند. در استان گیلان، استراحت، سیاحت، گذران اوقات فراغت، تفریح و استفاده از آب و هوای نسبتاً معتدل از اهداف اصلی مسافرت است و تنها تعداد معدودی از گردشگران با انگیزه های دیگر به این استان سفر می‌کنند. در این تحقیق با استفاده از نقشه و تحلیل داده ها در محیط SPSS، GIS و Excel و با استفاده از تکنیک پرسشنامه سعی شده است که نقش امکانات مراکز پذیرایی در جذب گردشگر بررسی شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مسافران داخل و خارج از استان گیلان است که به  تالاب انزلی در شهریور سال1390 سفر کرده‌اند.  نتایج تحقیق حاکی از این است که وضعیت بهداشتی، وضعیّت غذایی،کیفیّت غذا، خدمات پذیرایی و نیز سرویس‌دهی در زمینه های مختلف از جمله امکاناتی هستند که در جذب گردشگر موثرند . همچنین زنان بیشتر از مردان و مسافران خارج از گیلان بیش از مسافران داخل گیلان به نقش امکانات مراکز پذیرایی در جذب گردشگر اعتقاد دارند. بین دیدگاه مسافران تالاب انزلی در گروه های درآمدی مختلف تفا وت معنی داری وجود دارد و کسانی که در خانه های شخصی زندگی می‌کنند، انتظار بیشتری از امکانات مراکز پذیرایی تالاب انزلی دارند.

واژگان کلیدی: توسعه گردشگری، جذب گردشگر، امکانات مراکز پذیرایی،حاشیه تالاب انزلی

اشتراک گذاری در: