بررسی نقش مهارت های یادگیری الکترونیکی بر رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان در دوره کرونا

مریم الیاسی

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، آموزگار پایه پنجم مدرسه رسالت انارستان بابل

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره نهم، زمستان1401، صفحات 59 الی 65

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مهارت‌های یادگیری الکترونیکی بر رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان  با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری متشکل از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به تعداد 800 دانشجو بوده که با محاسبه جدول مورگان،  تعداد 260 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه ای(جنسیت، دانشکده و گروه آموزشی ) به عنوان ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­ های استاندارد مهارت­ های یادگیری الکترونیکی واتکینز و همکاران 2004(27سوالی)و رضایت تحصیلی هیوبنر 2001 (8 سوالی)  بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون استفاده شد. یافته نشان می­دهد که مهارت‌های یادگیری الکترونیکی بر رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی موثر است.

واژگان کلیدی: مهارت‌های یادگیری الکترونیکی، رضایت تحصیلی ،موفقیت تحصیلی،دانشجویان.

اشتراک گذاری در: