بررسی نقش پیش بینی پذیر نوآوری سبز بر ارتباط بین افشای محیطی و عملکرد شرکت های پتروشیمی، شیمیایی و نفتی

محمد ابراهیمی گردشی 1

ذبیح اله طاهری 2

1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، ایران: moeb4673@gmail.com

2استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، ایران.(نویسنده مسئول) zabihollah.taheri@adib-mazandaran.ac.ir

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان1402،  صفحات 78 الی 92

چکیده

ارتقای مستمر عملکرد مالی از جمله اهداف راهبردی برای شرکت ها محسوب می گردد. پژوهش حاضر برای رسیدگی به شکاف تحقیقاتی ناشناخته با مطالعه تأثیر نوآوری سبز بر رابطه بین افشای محیطی و عملکرد مالی شرکت های پتروشیمی، شیمیایی و نفتی انجام گرفته است. نوع پژوهش، از نظرهدف از نوع پژوهش های کاربردی و تجربی است. و از لحاظ ماهیت، جزء پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. همچنین از نظر زمان پس رویدادی است و از نظر نوع استدلال استقرایی می باشد. بازه زمانی پژوهش از سال 1397 تا پایان سال 1401 می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع آلاینده محیط زیست مانند پتروشیمی، شیمیایی و فرآورده های نفتی انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش روش پانل بوده و جهت تجزیه و تحلیل از نرم ایویوز 19 استفاده شده است.  نتایج پژوهش نشان داد که، افشای محیطی بر عملکرد مالی شرکت های پتروشیمی، شیمیایی و فرآورده نفتی تأثیر معنادار دارد؛ ولی نوآوری محصول سبز رابطه بین افشای محیطی و عملکرد مالی را تعدیل نمی کند. توجه افراد به مسائل و مشكلات محيط زيست در سال هاي اخير، ذهن استفاده كنندگان را از گزارش هاي مرسوم صرفاً مالي به گزارش هاي زيست محيطي معطوف كرده است. در صورت تأييد ارتباط گزارشگري زيست محيطي با مربوط بودن ارزش و عمكرد، تأكيد بر تهيه اين گزارشها در قالب هاي استاندارد راه گشا خواهد بود.

واژگان کلیدی: افشای محیطی، عملکرد شرکت ها، نوآوری سبز.

اشتراک گذاری در: