بررسی هوش سازماني کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناحیه 2 ساری

راسیه صالحی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، آموزگار مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان ساری

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره ششم، بهار 1401، صفحات 75الی 87

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی هوش سازماني کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناحیه 2 ساری با روش توصيفي- پیمایشی انجام شد . جامعه ي آماري كليه ي کارکنان  آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر ساری بوده که با توجه به حجم نمونه کل جامعه تعداد 90 نفر از اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزرار گردآوری اطلاعات پرسشنامه کارل آلبرخت(2003)بود اين پرسشنامه شامل 49 سؤال 5 گزينه‌اي بوده است. به منظور تجزیه تحلیل داده از آزمون t مستقل  تک جامعه و t دو جامعه و نیز تحلیل واریانس استفاده شد . یافته ها نشان داد که  تمامی مولفه های بینش و استراتژیک ، سرنوشت  مشترک ، تمایل به تغییر ، جرات و شهامت ، اتحاد و توافق ، کاربرد دانش و فشار عملکرد در نظام آموزش و پرورش  ناحیه 2 شهر ساری رو به رشد بوده و می توان در سطح خطای 0/05 معنی دار بودن سطح مقادیر آنها  را پذیرفت. بر این اساس نتایج نشان داد هوش سازمانی  کارکنان سازمان آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر ساری  از حد متوسط بیشتر است.

واژگان کلیدی: هوش سازماني، آموزش و پرورش،کارکنان

اشتراک گذاری در: