بررسی ویژگی های روانشناختی مناسب معلمان دروس هدیه های آسمانی

محمدحسن شکی1

محمود کهن جامه ساروکلائی 2

1استادیار گروه مدیریت، واحد قائمشهر،دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.(نویسنده مسئول) mh_shakki@yahooncom

2استادیار گروه مدیریت، واحد قائمشهر،دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران    

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402، صفحات 8 الی 14

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی های روانشناختی مناسب معلمان دروس هدیه های آسمانی انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش تحقیق توصیفی پیمایشی بود. نمونه آماری شامل معلمان درس هدیه های آسمانی شهرستان قائمشهر است که تعداد انها240  نفر و براساس فرمول کوکران برابر با 121 نفربه عنوان نمونه انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو صورت کتابخانه ای میدانی است. برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از یک پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. براساس تحلیل صورت گرفته مشخص شد که تمامی متغیرها اثرگذار می باشند و نیز براساس آزمون فریدمن مشخص شد که تعهد و وفاداری به آرمان های ولایت و امامت و شخصیت اسلامی در بالاترین سطح از تعیین معلمان هدیه های آسمانی قرار دارد و در پایین ترین سطح نیز داشتن انتظارات بالا از منظر پاسخ دهنده جای گرفته است؛ رتبه های دوم الی هشتم پایبندی به اصول اسلامی، احساس مسئولیت، داشتن روحیه انتقاد پذیری بالا، روحیه انتقاد پذیری بالا، صحبت کردن با دانش آموزان بدون کنایه، عواطف و مهربانی نسبت به دانش آموزان، علاقه مندیبالا قرار گرفته شده اند. بطور کلی می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که در معيارهاي گزینش معلمان، به موضوع انعطاف در داوطلبان ورود به عرصه آموزگاري با توجه به دشورايهاي خاصي كه حرفه معلم هدیه های آسمانی دارد توجه ویژه اي مبذول شود.

واژگان کلیدی: ویژگی های روانشناختی، معلمان، هدیه های آسمانی

اشتراک گذاری در: