بلاک چین در بازار صکوک

سید رسول معصومی 1

محمد ابراهیمی­ گردشی 2

1استادیار ، گروه حسابداری و مدیریت، واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی ، جویبار

2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موسسه غیر انتفاعی آموزش عالی ادیب مازندران

*نویسنده مسئول: masoumirasool@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره نهم، زمستان1401، صفحات 110 الی 122

چکیده

فــن آوری بِلاک‌ِچیــن به صــورت عــام، نخسـتین بـار توسـط هابِـر و اسـتورنِتا در سال 1991 بیـان شـده اسـت کـه امـروزه به عنـوان نوعـی فـن آوری دگرگـون کننده در فضای کسـب وکار به شــمار مــی رود. در دهه اخیر انتشار صکوک به عنوان یک ابزار پرکاربرد در بازار سرمایه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش کاربرد فن آوری نوین دیجیتالی بلاک چین برای حل چالش های حاصل از عدم تقارن اطلاعات در بازار صکوک است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی می باشد که دربردارنده روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. این پژوهش از نظر نوع تحقیق یک پژوهش تجویزی تلقی می گردد. اصلاح رویه های اجرایی و افزایش کارایی در انتشار صکوک همواره یکی از دغدغه های سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بوده است. یکی از نوآوری هایی که در سالهای اخیر در نحوه انتشار صکوک انجام گرفته است، انتشار آن بر بستر بلاک چین است. در این گزارش ضمن تبیین ضرورت و چگونگی انتشار صکوک بر بستر بلاک چین، به تجربه سایر کشور ها در استفاده از این فن آوری در انتشار صکوک و نیز مزیت های این نحوه از انتشار پرداخته شده است. بلاک چین بستری است که با برخورداری از شاخصه های منحصر به فرد و ابزارهایی نوین، امکان ایجاد شفافیت حداکثری را فراهم نموده و موجبات رفع این پدیده را ایجاد می نماید. با این حال، هنگام ترکیب فن­آوری های نوآورانه در صکوک، مانند هر محصول مالی اسلامی دیگر، باید به ریسک های قانونی، ریسک های نظارتی، ریسک شرعی و سایر ریسک ها توجه شود. و فرآیندهای جاری در بازارهای سرمایه اسلامی مانند انتشار صکوک را می توان با کمک این فن آوری ارتقاء داد  و بستر بلاک چین راهکاری جهت توسعه و افزایش کارایی در بازار صکوک به همراه می آورد.

واژگان کلیدی: بِلاک‌ِچیــن، صکوک هوشمند، بازار صکوک، گزارشگری یکپارچه مالی، عدم تقارن اطلاعات.

اشتراک گذاری در: