تأثیر استراتژی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با رویکرد مدل دیوید گست مطالعه موردی (بیمارستان شهید زارع ساری)

علی خداشناس لیمونی1

الهه احسان پور2

1کارشناس ارشد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانAmirranjbar2272@gmali.com

2کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، درآموزش وپرورش استان مازندران( ناحیه ۲ساری) elaheehsanpoor410@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401،  صفحات 180 الی190 

چکیده

هدف اصلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، دیدگاه کلانی است که امکان پرداختن به مسائل اساسی مدیران و کارکنان را فراهم می‌آورد. بر اساس مدل انتخابی محقق، انتخاب و به كار گيري، آموزش، طراحی شغل، ارتباط دو طرفه و برنامه های مالکیّت سهام از مهمترين مؤلفه هاي مهم و تاثير گذار در اين پژوهش بوده که با روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری ، شامل كليه كاركنان بیمارستان شهید زارع ساری به تعداد 529 نفر بوده كه براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 226 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بعنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري تحقیق شامل دو پرسشنامه که یکی مربوط به بهترين روشهاي مديريت منابع انساني (محقق ساخته ) و دیگری مربوط به اندازه گيري عملكرد كاركنان (استاندارد) بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­­ همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج نشان داد که؛ بین روش­های مدیریت منابع انسانی و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: استراتژی، مدیریت، منابع انسانی، مدل دیوید گست

اشتراک گذاری در: