تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پرورش تفکر خلاق دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ساری

داوود فرهمندکیا

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی ، مدیر مدارس ساری. Davodkia49@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار 1402،  صفحات 187 الی 202

چکیده

با پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی و جریان گسترده اطلاعات، امروزه جامعه ما نیازمند مهارت هایی خواهد بود که باید همگام با توسعه علم و فناوری پیش رود. هدف پژوهش حاضر تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد تفکر خلاق دانش آموزان دوره متوسطه می باشد. این پژوهش به روش شبه تجربی و با استفاده از آزمون استاندارد تورنس و با گروه کنترل انجام گردید و جامعه آماري آن كليّه دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهرستان ساري بوده است که حجم نمونه از یک کلاس 30 نفری از مدارس عادی به عنوان گروه کنترل ویک کلاس30 نفری از مدرسه هوشمند به عنوان گروه آزمایش انتخاب گردید ، ضریب پایایی این آزمون 0/8 تا 0/9 برآورد شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای مشخص کردن معنا دار بودن اختلاف، از آزمون تی مستقل برای محاسبه تفاوت میان میانگین های گروه کنترل و آزمایش استفاده شد و نتایج بدست آمده استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات را در رشد تفکر خلاق (سیّالی،ابتکار،انعطاف پذیری،بسط) دانش آموزان موثر می داند.

واژگان کلیدی: فناوری، اطلاعات، ارتباطات، تفکر، تفکر خلاق، دانش آموزان

اشتراک گذاری در: