تأثیر استقلال هیئت مدیره بر کیفیت افشا عمومی در گزارشات سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سمیه بلورچی

کارشناسی ارشد حسابداری، هنرآموز هنرستان فنی وحرفه ای دخترانه بعثت مقطع متوسطه دوم. s.bolourchi2015@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401،  صفحات 95 الی107

چکیده

در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت و تاثیر آن بر فعالیت های مالی شرکت ها ، به بررسی تأثیر استقلال هیئت مدیره بر کیفیت افشا عمومی در گزارشات سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای دستیابی به این هدف ، از بازه زمانی سال­های 1389 تا 1394 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 161 شرکت بوده که پس از اعمال محدودیت های مورد نظر در این تحقیق انتخاب شده­اند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پژوهشی و توصیفی (غیرآزمایشی) می باشد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews8 صورت پذیرفت و شواهد تجربی به دست آمده با بهره گیری از آزمون های آماری مناسب تشریح گردید. نتایج پژوهش نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین استقلال هیئت مدیره ، تعداد جلسات هیئت مدیره و اندازه کمیته های حسابرسی با مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد ، اما این ارتباط در مورد اندازه هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: استقلال هیئت مدیره ، گزارشات سالیانه ، کیفیت افشا عمومی ، بورس.

اشتراک گذاری در: