تاثیراحساسات– تفکر بر قضاوت حسابرس با نقش میانجی ارزش‌های اخلاقی

لیلا حسینی طبقدهی1

محمدرضا نیکجو2

1استادیارگروه مدیریت آموزشی،واحد رامسر، دانشگاه آزاداسلامی،رامسر، ایران

2اکارشناس ارشد حسابرسی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی، واحد رامسر

*نویسنده مسئول: Leila.hosseinitabaghdehi@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره نهم، زمستان1401، صفحات 14 الی 21

چکیده

ابعاد شخصیت در تصمیم‌گیری افراد موثر می‌باشد و می‌تواند قضاوت حسابرس را تحت­الشعاع قرار دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر احساسات- تفکر بر قضاوت حسابرس با نقش میانجی ارزش‌های اخلاقی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان رسمی که در حرفه فعال هستند می‎باشد و تعداد 338 نفر ازحسابرسان مشغول به کار در رده‏های حسابرس ارشد و بالاتر بعنوان نمونه و به صورت طبقه‎ای انتخاب گردید. برای جمع ‎آوری داده ‎ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که برای سنجش روایی آن از روایی سازه و از طریق تحلیل عاملی تائیدی و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‎ ها ازمدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که احساسات-فکر بر قضاوت حسابرس تاثیر معنادار دارد و همچنین احساسات -تفکر بر قضاوت حسابرس با نقش میانجی ارزش‎های اخلاقی تاثیر معناداردارد.

واژگان کلیدی: احساسات -تفکر، قضاوت حسابرس، ارزش‎های اخلاقی.

اشتراک گذاری در: