تاثیر آموزش تلفیقی بر سلامت روانی دانش آموزان

خاطره ملک محمودی 1

رضا یوسفی سعید آبادی 2

1کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،موسسه آموزش عالی روزبهان ،ساری ، ایران mahmoodikhatereh01@gmail.com

2استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسلامی ،ساری ، ایران (نویسنده مسئول ) ruosefi@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402، صفحات71 الی 82

چکیده

یکی از مهم ترین دغدغه های بشر در طول تاریخ، بَعد از سلامت جسمانی،بهره مندی از سلامت روانی بوده است ، شناسایی توانمندی هرکس ازخودش در رسیدن به ظرفیت های هوشی و عقلی و هیجانی رامی توان به بُعد سلامت روان نسبت داد یعنی داشتن مهارت و برتری در ارتباط درست با محیط ، عشق ، کارو تفریح که مهمترین مسائل بشری هستند،که،مهم ترین صفت آن، توانایی اش در یادگیری است.افراد طی تعاملات انسانی و عاطفی از طریق ابزار های فرهنگی نشات گرفته از تکنولوژی ، می آموزند دنیای درون خویش راسازماندهی و تفسیر نمایند.یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی برآمده از بطن جامعه که در عین سازندگی، باعث تکامل و پیشرفت جامعه می باشد،آموزش و پرورش است که تاثیر آن در موفقیت هر جامعه ی سالم و مفید ،امری محسوس وانکار ناپذیر است .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر  آموزش تلفیقی بر سلامت روانی دانش آموزان» انجام گرفته است، از نظر هدف، کاربردی وبا توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، جزء پژوهشهای نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل می باشد.جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل درپایه پنجم  دوره ابتدایی شهرستان گلوگاه در سال تحصیلی 1401-1402 می باشند.بَعد از انتخاب به  روش نمونه‌گیری غیر تصادفی  هدفمند ، بصورت تصادفی به دو گروه (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) تقسیم شدند. گرد آوری داده هابا دوروش كتابخانه اي و روش میدانی بوده است که در روش میدانی از پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و هیلر (GHQ)1972) استفاده شده است.داده های حاصل از پرسش نامه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی  با استفاده ازبرنامه نرم‌افزار آماریSPSS-25 تحلیل شده است.یافته های پژوهش نشان داد آموزش تلفیقی بر سلامت روانی دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در پایه پنجم دوره ابتدایی  شهرستان گلوگاه در سال تحصیلی 1401-1402 تاثیرمثبت و معنادار دارد.

واژگان کلیدی: آموزش تلفیقی، سلامت روانی، دانش آموزان

اشتراک گذاری در: