تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی بایبی بر خود كنترلي خود تنظیمی دانش آموزان پایه ششم شهرستان جویبار

سید محمد صادق حسینی

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، سرگروه فناوری اطلاعات اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران   hesta.yers@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401،  صفحات 57 الی 64

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تاثیر تعیین اثربخشی روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی بایبی بر خود كنترلي و خود تنظیمی و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پایه ششم شهرستان ساری، انجام شد. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه های آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه دانش ­آموزان پسر پایه ششم در ناحیه 1 آموزش و پرورش شهرستان ساری در سال تحصیلی 96 – 1395 به تعداد 855 نفر بود. تعداد 47 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای آزمودني هاي گروه آزمايش، آموزش مبتنی بر بر الگوی طراحی آموزشی بایبی ، اجرا شد. ابزار اندازه گیری در پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه هاي خودكنترلي تاجني و همكاران (2004) و پرسشنامه هاي خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت (1990) بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA ) با استفاده از نرم افزار IBM SPSS 23 بود. یافته ها نشان داد که بر الگوی طراحی آموزشی بایبی بر خودكنترلي و خود تنظیمی دانش آموزان تاثیر دارد.

واژگان کلیدی:  آموزش، طراحی آموزشی، خود كنترلي،خود تنظیمی ،عملكرد تحصيلي، دانش ­آموزان

اشتراک گذاری در: