تاثیر آموزش کارآفرینی اینترنتی بر قصد کارآفرینانه فرزندان شاهد و ایثارگر استان مازندران

حافظ نجفی1

۱کارشناسی ارشد کارآفرینی ، واحدساری، دانشگاه آزاداسلامی، ساری، ایران،

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره چهارم، پاییز1400،  صفحات 51 الی 62

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی اینترنتی بر قصد کارآفرینانه فرزندان شاهد و ایثارگر استان مازندران با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری متشکل از کلیه فرزندان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد واحد ساری به تعداد 612 نفر بوده  با استفاده از فرمول کوکران تعداد 235 نفر با روش روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گيري پرسشنامه ای که بصورت استاندارد توسط ژو و لی(2020) طراحی شده، بود. تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار­های SPSS  و PLS استفاده شد. نتایج حاکی از آنست که آموزش کارآفرینی اینترنتی بر دانش کارآفرینی،  توانایی کارآفرینی و قصد کارآفرینانه فرزندان شاهد و ایثارگر استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین دانش کارآفرینی و توانایی کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه فرزندان شاهد و ایثارگر استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی:کارآفرینی اینترنتی، بر قصد کارآفرینانه، فرزندان شاهد و ایثارگر

اشتراک گذاری در: