تاثیر استفاده از روش تدریس معکوس بر انگیزه، پیشرفت تحصیلی و خود پنداره دانش آموزان متوسطه در درس زبان عربی

الهه رفاکار1

لادن سلیمی2

1دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی دانشکده علوم انسانی واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2استادیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره یازدهم، تابستان1402، صفحات 59 الی 67

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس معکوس بر انگیزه، پیشرفت تحصیلی و خود پنداره دانش آموزان متوسطه در درس زبان عربی انجام داد. این مطالعه با روش، شبه آزمايشی با مراحل پیش ­آزمون و پس ­آزمون و گروه ­های آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری کلیه متوسطه دوم رشته علوم انسانی در سال تحصیلی 1402-1401 که به روش نمونه ­گیری تصادفی ساده، تعداد 40 نفر در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) گمارش شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه خودپنداره پیرز هاریس، پرسشنامه انگيزه پيشرفت بر مبناي الگوي پيشوانات موخرجي و آزمون معلم ساخته زبان عربی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ­های توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و با استفاده از آزمون t كه جزء آزمون هاي پارامتريك است استفاده شد. یافته­ها نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=α)، تاثیر نمره پیش آزمون انگیزه، پیشرفت تحصیلی و خود پنداره معنادار بوده با این وجود بعد از کنترل تاثیر آن؛ استفاده از روش تدریس معکوس انگیزه، پیشرفت تحصیلی و خود پنداره دانش آموزان را در درس زبان عربی افزایش می دهد.

واژگان کلیدی: روش تدریس معکوس، انگیزه، پیشرفت تحصیلی، خود پنداره، دانش آموزان، زبان عربی

اشتراک گذاری در: