تاثیر برنامه درسی شایسته محور بر بهبود مهارت¬های کسب و کار هنرجویان پایه دوازدهم هنرستان¬های استان مازندران با تاکید بر استاندارهای جهانی مورد نیاز دنیای کار

سیده عصمت رسولی1

سولماز اریمی2

حسین دفاعی بوئینی3

عباس نسیمی4

1استادیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران،

نویسنده مسئول: Esmatrasoli@yahoo.com

2دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد، واحد ساری، مازندران، ایران، آموزگار و مدرس، آموزش و پرورش ناحیه 2 ساری،soleimani5530@yahoo.com

3کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، arimisolmaz964@gmail.com

4استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد تنکابن،دانشگاه آزاد اسلامی،تنکابن،ایران،

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار1402، صفحات 231 الی 247

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر برنامه درسی شایسته محور بر بهبود مهارت­ های کسب و کار هنرجویان پایه دوازدهم هنرستان­ های استان مازندران بود. در بررسی مهارت ­های لازم برای ورود به دنیای کسب و کار؛ از مولفه ­های اصلی تدوین شده توسط سازمان جهانی کار استفاده شد. روش تحقیق، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده­ها، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه هنرآموزان پایه دوازدهم هنرستان ­های فنی و حرفه ­ای استان مازندران در بازه سال تحصیلی 96-98 بوده که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ­ای هدفدار و جدول کرجسی و مورگان تعداد 290 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید که از این تعداد، 234 نفر از هنرآموزان پرسشنامه را تکمیل نمودند. پرسشنامه حاوی 40 سوال بوده که 7 شایستگی لازم برای ورود به کسب و کار و ۲۰ زیر مولفه مرتبط با آن را مورد بررسی قرار می دهد. روایی ابزار بوسیله متخصصین و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0/825  مشخص گردید. جهت تحلیل داده­ های آماری از آزمون t تک نمونه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که برنامه درسی شایسته محور با میانگین 3/64 در بهبود مهارت های کسب و کار هنرجویان پایه دوازدهم هنرستان های استان مازندران با تاکید بر مولفه های استاندارد جهانی دنیای کار موثر بوده است.

واژگان کلیدی: برنامه درسی , ساختار آموزشی, مهارت­های کسب و کار, نیروی انسانی.

اشتراک گذاری در: