تاثیر داستان های فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود کودکان سازگار و ناسازگار

زهرا مهدی پور

مربی مرکز پیش دبستانی امیدان فردا شهر بهنمیر (zahra.mahdipour1400@gmail.com).

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره ششم، بهار 1401، صفحات 119 الی 128

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر داستان ­های فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود کودکان سازگار و ناسازگار، پرداخت. روش پژوهش، نیمه آزمايشی با طرح پیش ­آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، تمامی کودکان مراکز پیش­دبستانی شهر بهنمیر در سال تحصیلی 01-1400 که به روش نمونه­گیری خوشه ­ای چند­مرحله ­ای، کودکان مرکز پیش دبستانی امیدان فردا بهنمیر به عنوان کانون اجرای طرح انتخاب گردید. جهت تمایز بین کودکان سازگار و ناسازگار از آزمون راتر (1967) فرم آموزگار و در پیش ­آزمون و پس ­آزمون از پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی (1975) استفاده شد. براي گروه ­های آزمايشی (سازگار و ناسازگار)، به تصادف داستان­ هایی از مجموعه داستان­های فکری فیلیپ کم در هفت جلسه 30 دقیقه ای به مدت چهار هفته اجرا شد. در حالی که اعضاء گروه شاهد در این مدت هیچ گونه مداخله ­ای دريافت نکردند. نتايج آزمون تحلیل کواريانس یک متغیره نشان داد که داستان­ های فکری فیلیپ کم بر میزان ابراز وجود کودکان سازگار و نا­سازگار تاثیر داشت و آن را افزایش داد. آزمون تحلیل واريانس یک راهه نیز نشان داد، میزان تاثیر داستان ­های فکری فیلیپ کم بر ابراز وجود کودکان گروه سازگار بیشتر از کودکان گروه نا­سازگار و بیشتر از گروه شاهد بود.

واژگان كليدي: داستان­ های فکری فیلیپ کم، ابراز وجود، کودک سازگار، کودک ناسازگار.

اشتراک گذاری در: