تاثیر رهبری تحول آفرین سبز بر رفتار طرفدار محیط زیست با توجه به نقش میانجی دانش زیست محیطی کارکنان

ندا اسماعیلی

 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد قائم­شهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ، قائم­شهر ، ne_esmaeli@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402، صفحات83 الی 89

چکیده

هدف پژوهش حاضر تأثیر رهبری تحول آفرین سبز بر رفتار طرفدار محیط زیست با توجه به نقش میانجی دانش زیست محیطی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر در سال 1402 بود. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر در سال 1402 به تعداد 245 نفر تشکیل می دهند. بر اساس فرمول کوکران تعداد 150 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه 20 سوالی رهبری تحول آفرین سبز باس و آولیو (2000) ، پرسشنامه 4 سوالی رفتارهای طرفدار محیط زیستی سونگ و همکاران (2019) و پرسشنامه 3 سوالی دانش زیست محیطی بر اساس مطالعات می و همکاران (2012) و لیزواتی آمان و همکاران (2012)، است. هر سه پرسشنامه از روایی و پایایی بالایی برخوردار بوده و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.93، ۰.88 ۰.91 بدست آمد. به منظور توصيف يافته ‏ها، از جداول فراواني و همچنين نمودارهاي میله ای و برای آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Amos21 استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تاثیر رهبری تحول آفرین سبز بر رفتار طرفدار محیط زیست با توجه به نقش میانجی دانش زیست محیطی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر تاثیرگذار است.

واژگان کلیدی: رهبری تحول آفرین سبز ، رفتار طرفدار محیط زیست، دانش زیست محیطی

اشتراک گذاری در: