تاثیر رهبری دانش محور بر ارزش آفرینی شفافیت سازمانی با نقش میانجی مهارت های فراشناخت مدیران

مریم تقوایی یزدی1 

ناهید آلبویه2

۱دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساري، مازندران، ایران (نویسنده مسئول)     m_taghvaeeyazdi@yahoo.com

۲دانش­آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساري، مازندران، ایران nahidalebuyeh@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره ششم، بهار 1401،  صفحات 1 الی16

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری دانش ­محور بر ارزش ­آفرینی شفافیت سازمانی با نقش میانجی مهارت­های فراشناخت مدیران مدارس ناحیه 2 شهرستان ساری با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد.  جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس ناحیه 2 شهرستان ساری در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 220 نفر بود. طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 136 نفر با روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شد. ابزار اندازه ­گیری داده ­ها شامل پرسشنامه­های استاندارد رهبری دانش­محور ویتالا (2004)، شفافیت سازمانی مدیر (1386) و مهارت­های فراشناخت شاطریان محمدی (1386) بود. روايي پرسشنامه توسط متخصصان این امر تأیید شد و با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه­ های رهبری دانش­ محور برابر ۰/89، شفافیت سازمانی برابر ۰/81 و مهارت­های فراشناخت برابر ۰/85 محاسبه گردید که نشان داد پرسشنامه ­ها از پايايي نسبتاً بالایی برخوردار هستند. روش تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده از روش­های آمار توصیفی(محاسبه فراوانی و درصدها، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف، t وANOVA  از طریق برنامه نرم­افزاری SPSS 22 بود. یافته­ها نشان داد که رهبری دانش ­محور بر ارزش ­آفرینی شفافیت سازمانی با نقش میانجی مهارت­های فراشناخت مدیران مدارس ناحیه 2 شهرستان ساری تاثیر دارد.

واژگان کلیدی: رهبری دانش ­محور، ارزش ­آفرینی، شفافیت سازمانی، مهارت­های فراشناخت مدیران.

اشتراک گذاری در: