تاثیر سه هفته تمرین استقامتی بر ضعف ها و ناهنجاری های اکتسابی دستگاه استخوانی و عضلانی مدیران مدارس زاهدان

حسین کرمی 1

سارا مهاجر 2

۱کارشناس ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیر مسئول آکادمی سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان hosseinkarami90@yahoo.com

2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، کارشناس مسئول تربیت بدنی دختران اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره پنجم، زمستان1400،  صفحات 86 الی 96

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سه هفته تمرین استقامتی بر ضعف ها و ناهنجاری های اکتسابی دستگاه استخوانی و عضلانی مدیران مدارس زاهدان، انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون بود. جامعه آماری، شامل کلیه مدیران مدارس زاهدان در سال تحصیلی 00-1399 بود که به طور کاملا تصادفی و با رعایت ملاحظات اخلاقی و علاقمندی به شرکت در طرح پژوهشی، 40 نفر انتخاب شدند. سپس آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفری تمرین/تمرین و تمرین/ بی تمرین تقسیم شدند. در گروه آزمایش، وزن برابر 88/6±10/76 کیلوگرم، قد برابر 6/82±175/10 سانتی متر و نمایه توده بدنی برابر kg/m24/70±0/60 و در گروه کنترل وزن برابر 6/55±77/85 کیلوگرم، قد برابر 6/42±176/05 سانتی متر و نمایه توده بدنی برابر  kg/m2 24/95±0/84 بود. ابزار اندازه گیری شامل بارفیکس و دراز و نشست جهت اندازه­گیری استقامت عضلانی، پرس سینه و اسکات پا جهت اندازه گیری قدرت عضلانی و حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2max) جهت  اندازه گیری استقامت قلبی-عروقی، بود. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=a) انجام شد. یافته ها نشان داد که سه هفته تمرین استقامتی بر ضعف ها و ناهنجاری های اکتسابی دستگاه استخوانی و عضلانی مدیران مدارس زاهدان تاثیر دارد.

واژگان کلیدی: استقامت عضلانی، قدرت عضلانی، استقامت قلبی-عروقی، ناهنجاری های اکتسابی.

اشتراک گذاری در: