تاثیر فناوری اطلاعات بر فرهنگ سازمانی

آزیتا عسکری1 ، سارا پور ابراهیمی۲ ، نرجس جوینده۳

۱کارشناس ارشد حسابداری، A.askari1984@gmail.com

۲کارشناس حسابداری، sara.poorebrahimi@gmail.com

۳کارشناس ارشد کامپیوتر، N.jouyande@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال اول، شماره اول، زمستان 99 ،صفحات ۲۰ الی ۲۷

چکیده

برخی فرهنگ سازمانی را یک نظام اعتقادی می دانند که بین اعضای سازمان مشترک است، برخی آن را سلسله ای از ارزش های مشترک و مسلط می دانند که با نماد هایی مثل داستان ها، اسطوره ها و تکه کلام ها منتقل می گردد، به طور کلی وجهه اشتراک این تعاریف، یک سلسله باورها و ارزش های مشترک است که در یک سازمان به وجود آمده و رفتار آن سازمان را هدایت می کند. در تئوری های رفتار سازمانی توجه زیادی به فرهنگ سازمانی به عنوان مولفه ای تاثیرگذار بر اثر بخشی و کارائی در سازمان ها از طرق مستقیم و غیر مستقیم، بر شاخص های ایجاد اثر بخشی شده است، از این رو در این مقاله به بررسی اثر فرهنگ سازمانی به عنوان تسریع کننده و یا مانع استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه راهکار های مناسب جهت ترفیع و رشد سازمان پرداخته ایم.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جامعه اطلاعاتی، نیروی انسانی، نوآوری.

اشتراک گذاری در: