تاثیر نسل آلفا بر آینده ی مدرسه و خانواده

شیما داودی لیمونی1

مجتبی رضایی راد2

1آموزگار ابتدایی ،دانشجوی ارشد تکنولوژی آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران Davoudi.lsh@gmail.com

2استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران( نویسنده مسئول) mojtabarezaeirad@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان1402،  صفحات 117 الی 126

چکیده

ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻧﺤﻮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻی راﯾﮕﺎن، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و درک ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد. هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل رفتار نسل آلفا با تمرکز بر مدرسه و محیط خانواده با پیش بینی چگونگی تاثیر این ویژگی ها بر آینده است.ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﻞ آﻟﻔﺎ از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ­ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻤﯽ­ﺧﻮاﻧﻨﺪ. آﻧﻬﺎ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روی آن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن آﻟﻔﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﻨﺪ، آﻧﻬﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. این تحقیق بر روی سه گروه مختلف اعمال شد: معلمان مدارس ابتدایی،والدین و فرزندان متعلق به نسل آلفا که در جمع آوری داده های مطالعه مشارکت داشتند. نتایج ارائه شده نشان داده است که این نسل توسط افرادی با ویژگی های رفتاری متمرکز بر خلاقیت، پویایی، رهبری و ارتباط قوی با فناوری تشکیل شده است.همچنین نشان داده است که این ترکیب مسئولیت انتخاب های حرفه ای آینده آنها را بر عهده خواهد داشت که بیشتر به سمت حرفه های رهبری، استقلال تصمیم گیری و مرتبط با فناوری سوق داده می­شود. می­توان مشخص کرد که محیط سازمانی و همچنین محیط خانواده و مدرسه باید با این متخصصان جدید سازگار شود و سلسله مراتب سنتی دیگر فضایی در درون سازمان های آینده نخواهد داشت

واژگان کلیدی: نسل آلفا، فن آوری، نسل ها،خانواده، مدرسه.

اشتراک گذاری در: