تاثیر یادگیری الکترونيکي بر انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پايه ششم شهرستان قائم¬شهر در درس رياضي

امیر حسین خانی کوچکسرایی 1

 سمیه رضایی سنگتابی2

۱آموزگار پایه ششم دبستان استقلال ایوانکی استان سمنانamirhosein.khanii1357@gmail.com

2آموزگار پایه ششم دبستان سلامت قائمشهر استان مازندران،sana1386khani@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره پنجم، زمستان1400،  صفحات97 الی 107

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یادگیری الکترونيکي بر انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پايه ششم در درس رياضي، انجام شد. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه های آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم شهرستان قائم شهر در سال تحصیلی 00 – 1399 بود که تعداد 24 نفر از دانش­آموزان به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب، تعداد 12 نفر به عنوان گروه آزمایش و تعداد 12 نفر دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. براي آزمودني هاي گروه آزمايش جلسات آموزش با افزودن محتواي الکترونيکي به روش آموزش‌‌ سنتي رایج در درس ریاضی، طي 8 جلسه و به مدت یک ماه اجرا شد. ابزار اندازه­گیری در پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه هاي انگیزه پیشرفت هرمنس (1970)، خلاقیت تورنس (1974) و عملكرد تحصيلي فام و تيلور (1999)‌ بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) با استفاده از نرم افزار SPSS23 در سطح معناداری  0/05=a بود. یافته ها نشان داد که یادگیری الکترونيکي بر انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملكرد تحصيلي دانش آموزان تاثیر دارد

واژگان کلیدی: یادگیری الکترونيکي، انگیزه پیشرفت، خلاقیت، عملکرد تحصیلی

اشتراک گذاری در: