تبیین آثار اجتماعی ریسک های نوظهور مبتنی بر نظریه اعتماد

مرجان حبیبی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، کارشناس مطالعات میان رشته ای مدیریت آموزش، پژوهش و توسعه، بیمه دانا، ایران،تهران،habibi_marjan@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره نهم، زمستان1401، صفحات 66 الی77

چکیده

اعتماد به عنوان یک دارایی نامشهود، بنیان توسعه اجتماعی و سیاسی جوامع است که پشتیبان و تحکیم بخش ساختارهای نهادی به منظور توسعه اقتصادی نیز می باشد. اعتماد نهادینه شده و قوام یافته در جوامع توسعه یافته، علاوه بر تحکیم بنیان های اجتماعی و سیاسی، مسیر رشد پایدار اقتصادی را هموار نموده و مشارکت حداکثری را در فرآیند توسعه جوامع به همراه خواهد داشت. همراهی حداکثری مردم با نهاد حاکمیت در بستر اعتماد عمومی، نظام جامعه را در برابر شوک ها، مخاطرات و بحران های تبعی آن ها، بیمه می نماید. اعتماد عمومی به عنوان یک ستون استوار در برابر مخاطرات متنوع و متکثر ریسک های نوظهور که به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر در عصر حاضر  به طور گسترده ای نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع را متأثر نموده است، می تواند جامعه را مصون و بیمه نماید. روش مورد بررسی در این مقاله مطالعات کتابخانه ای و بررسی مدارک و اسناد است .تحقیق حاضر در پی تبیین آثار اجتماعی ریسک های نوظهور مبتنی بر نظریه اعتماد است تا بر اساس آن سیاست ها و راهکارهای موثری در مواجهه با ریسک های نوظهور در سطح عمومی و نهاد بیمه ارائه کند. یافته های تحقیق مبین این امر است که نقش پررنگ اعتماد در جامعه هم در سطح حاکمیت و هم در صنعت بیمه می تواند تاثیرات ریسک های نوظهور در جامعه را نه تنها کاهش دهد بلکه در یک نظام مبتنی بر اعتماد، فرصت های اقتصادی و اجتماعی قابل اعتنایی را نیز فراهم نماید.

واژگان کلیدی: نظریه اعتماد، ریسک های نوظهور، آثار اجتماعی، صنعت بیمه، حاکمیت.

اشتراک گذاری در: