تحلیل عاملی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایتمندی و حضور مجدد هوادران باشگاه فوتبال نساجی مازندران

رسول طریقی 1

سید مجتبی علیمرادی 2

فرشید عابدی3

ملیحه صالحی رستمی4

۱استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل، آمل، مازندران، نویسنده مسئول: rasoul.tarighi@ut.ac.ir

2عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی موسسه آموزش عالی غیردولتی ادیب مازندران، ساری، مازندران

3کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی موسسه آموزش عالی غیردولتی ادیب مازندران،ساری، مازندران

4کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی موسسه آموزش عالی غیردولتی ادیب مازندران،ساری، مازندران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره پنجم، زمستان1400،  صفحات 16 الی 29

چکیده

برنامه­هاي آميختة بازاريابي نمايانگر فعاليت­هاي اساسي مديران بازاريابي است، به طوري كه پس از انتخاب يك بازار هدف، مديران بازاريابي بايد برنامة نظام مندي براي فروش به مشتريان و ايجاد روابط بلندمدت تدوين كنند. هدف اصلی پژوهش حاضر ” تحلیل عاملی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایتمندی و حضور مجدد هوادران باشگاه فوتبال نساجی مازندران” بود. روش تحقیق همبستگی و از نظر هدف کاربردي بود. جامعه آماری پژوهش شامل كلية هواداران يكي از بازي­هاي خانگي تيم¬ نساجی مازندران در فصل 1399-1398 كه بليت تهيه كرده و به ورزشگاه رفتند، بود. در این تحقیق  حجم جامعه بی نهایت در نظر گرفته شده است لذا  اندازه نمونه برابر با 384 شده است. همچنین برای محاسبه حجم نمونه در این پژوهش از فرمول‌ كوكران برای جوامع نامحدود‌ استفاده شده است‌. عوامل پرسشنامه از مطالعه مقالات پیشین در این زمینه استخراج شده است. روایی پرسشنامه توسط ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون الفای کرونباخ محاسبه گردید. در اين تحقيق نتايج و اطلاعات حاصله در دو بخش توصيفي و استنباطی بررسي شد كه در بخش توصيفي مشخصه هاي آماري همچون جداول فراواني، ميانگين، ميانه، مد و انحراف معيار آورده شد و در بخش استنباطی جهت نرمال بودن توزیع داده­ها از از آزمون  کولموگوروف-اسميرنوف (K-S) و نیز جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاري(SEM )، با استفاده از نرم افزار لیزرل، استفاده شده است. یافته­ها نشان داد كه عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایت مندی و حضور مجدد هوادران باشگاه فوتبال تاثیر دارد. از آنجا که بخش قابل توجهی از درآمد باشگاه های حرفه ای فوتبال از حضور هواداران در ورزشگاه­ها تامین می­شود، لذا پیشنهاد می­شود باشگاه­های حرفه ای فوتبال ایران از نتایج پژوهش حاضر در جهت رضایتمندی و حضور مجدد هوادارانشان در استادیوم­های ورزشی استفاده نمایند

واژگان کلیدی: آمیخته بازاریابی، بازاریابی ورزشی،هواداران فوتبال،معادلات ساختاری

اشتراک گذاری در: