تحلیل محتوای علوم تجربی پایه اول ابتدایی به روش ویلیام رومی

وحید فلاح1

الهه رفاکار2

1استادیار گروه برنامه ریزی­درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2دانشجوی دکتری برنامه­ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان1402،  صفحات 152 الی 179

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی براساس تکنیک ویلیام رومی به منظور غنی­سازی محتوای این کتاب درسی برای رشد و یادگیری مهارت­های پژوهشی و اکتشافی در دانش­آموزان با روش تحلیل محتوا به شکل تجزیه و تحلیل کمی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام محتوای کتاب علوم تجربی پایه­ی اول ابتدایی در سال تحصیلی 1402-1401 باشد. در این پژوهش کلیه دروس کتاب به عنوان نمونه مورد پژوهش قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی و روش مطالعه از نوع تحلیل محتوای کمی بوده و برای بررسی داده­ها و اطلاعات از روش­های مناسب آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین) و محاسبه ضریب درگیری براساس فرمول ویلیام رومی استفاده شدکه یافته های تحقیق  نشان می دهد، ضریب درگیری محتوای متون کتاب علوم تجربی پایه اول 1.9 می­باشد که طبق فرمول ویلیام رومی اعداد بین 0.4 و 1.5 فعال می­باشد که طبق این فرمول محتوای متن کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی فعال می باشد. همچنین طبق یافته­های به دست آمده ضریب درگیری سوالات کتاب نیز  5.25 بدست آمد که سوالات غیرفعال می­باشد و ضریب درگیری تصاویر 0.47 بدست آمد که تصاویر کتاب فعال می­باشد. طبق نتایج بدست آمده ضریب درگیری با متن و تصاویر و فعالیت های کتاب 1.12 می باشد که حاکی از فعال بودن کل کتاب علوم تجربی اول دبستان می باشد.

واژگان کلیدی: پایه اول ابتدایی، تحلیل محتوا،  علوم تجربی، ، ویلیام رومی

اشتراک گذاری در: