تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی به روش ویلیام رومی

حکیمه کبیری نسب 1

وحید فلاح 2

1دانشجوی دکتری برنامه ­ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2استادیار گروه برنامه­ ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان1402،  صفحات 93 الی 102

چکیده

محتوای کتب درسی باید به گونه ای مورد سازماندهی قرار گیرند که دانش آموز ضمن حرکت در یک مسیر هموار، مستمراً با فرایند یادگیری درگیر شود وگام به گام در این مسیر ارتقا یابنده ، خود نیز در تولید مفهوم مشارکت کند. با توجه به ضرورت و گسترش منابع درسی، تکنیک های آموزشی در جوامع نیازمند تغییرات می باشد. مدیران و مربیان نقش بسزایی در این تغییرات ایفا می کنند. پژوهش  حاضر با هدف بررسی و تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی سال تحصیلی 1403-1402 بر اساس تکنیک ویلیام رومی  انجام شده است. به این صورت که از تقسیم مقوله های فعال بر غیرفعال محتوای کتاب اعم از متن، پرسش ها و تصاویر، ضریب درگیری  به دست می آید. درصورتی که‏ ضریب درگیری بین0.4و 1.5 باشد محتوای کتاب فعال و اگر کمتر از 0.4 باشد غیرفعال است. تحقیق، از نوع تحلیلی بوده و برای بررسی داده ها و اطلاعات از ارزش های مناسب آمار توصیفی مانند: فراوانی، ضریب، رسم جدول، محاسبه یادگیری دانش آموزان با کل متن، تصاویر و فعالیت ها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد هر سه مقوله متن با شاخص درگیری 0.41 و مقوله فعالیت ها با شاخص درگیری 1.32 و مقوله تصاویر با شاخص درگیری  0.59 توانسته است دانش آموز را درگیر یادگیری کرده و مباحث را به شیوه فعال ارائه کند. طبق نتایج بدست آمده ضریب درگیری با متن و تصاویر و فعالیت های  کتاب  0.62 می باشد که حاکی از فعال بودن هرسه مقوله و در نهایت فعال بودن کل کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان می باشد.

واژگان کلیدی: روش ویلیام رومی، مطالعات سوم دبستان، تحلیل محتوا.

اشتراک گذاری در: