تحلیل و بررسی کاربردی کتاب مهارت های نگارشی پایه نهم

مهدی فلاح پور

کارشناس ارشد ادبیات فارسی ، آموزش و پرورش استان مازندران، شهرستان ساری ناحیه یک Mehdi.fallahpour2019@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401،  صفحات 96 الی101

چکیده

نقد یکی از روش‌های تأثیرگذار برای سنجش کیفیت متن علمی و مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت آن است که در چارچوب یک تحلیل علمی مطرح می‌شود و در رابطه با زمینه های مختلف پیام ها و موضوعات به نقش آگاه سازی بیشتر و بهتر می‌پردازد. هر چند که نقد در نگاه اولیه به عنوان ذکر نقاط ضعف یک اثر ادبی مطرح می‌شود، نقد خوب و منصفانه می‌تواند باعث رشد و پیشرفت یک اثر و نیز خلق آثار زیبا و خردمندانه و ادبی شود. یکی از معیارهایی که ناقد در نقد باید مورد نظر داشته باشد این است که نقد باید از هرگونه سوگیری و تعصب دور باشد تا بتوان با دید بهتر و وسیع تر به آن بپردازد. کتاب مهارت‌های نگارشی پایۀ نهم یکی از منابع درسی دانش آموزان است. در این کتاب، باوجود محتوای مفید و آموزنده آن برخی کاستی‌ها نیز دیده می‌شود که این مقاله سعی دارد با بررسی فصل به فصل این کتاب، هر دو جنبه آن را تحلیل و بررسی کند.تخیل، خلاصه نویسی، اصلاح برخی مثال های کتاب از جمله موارد مورد اشاره در این بررسی است.

واژگان کلیدی:  نقد ادبی، مهارت‌های نگارشی، پایه نهم متوسطه، تحلیل کاربردی.

اشتراک گذاری در: