تعمیق مالی و مشارکت سرمایه دربرگیرنده رشد اقتصادی ” تجزیه‌وتحلیل بر اساس نظریه‌ی رشد درون‌زا”

علیرضا میکائیلی1

مهدی نبی پور افروزی2

نازی خسروانی3

1دکتری مدیریت، وزارت امور اقتصادی و دارایی. رایانامه: alirezamikaeeli@yahoo.com

2دانشجوی دکتری، گروه علوم اجتماعی و رفتاري، مالی(مهندسی مالی)، دانشکده مدیریت، پردیس بین‌الملل ارس دانشگاه تهران، ارس، ایران.

3کارشناس ارشد مدیریت، سازمان امور مالیاتی کشور

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار1402، صفحات 104 الی 111

چکیده

ارتباط میان رشد اقتصادی و توسعه مالی طی دهه­های اخیر موردتوجه بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بوده است. این مطالعه باهدف بررسی رابطه‌ی بین رشد و توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی از دیدگاه تعمیق مالی و سرمایه­ی مشارکتی  را موردتحقیق بررسی قرار می­دهد. تحقیق تئوریکی مدل رشد اقتصادی درون‌زای مالی را بسط و توسعه می‌دهد، نقش و کارکرد هامیلتون را می‌سازد، و این کار را با استفاده از شرایط بهینه‌سازی درجه‌ی اول انجام می‌دهد تا رابطه­ی واضح و آشکاری را بین رشد اقتصادی و رشد و توسعه‌ی مالی تحت مسیر متوازن به دست آورد. نرخ رشد یک کشور یکی از بزرگ‌ترین رازهای اقتصاد است، گرچه دیدگاه­های متفاوتی میان اقتصاددانان در رابطه با توسعه مالی و رشد اقتصادی و نقشی که توسعه مالی می­تواند ایفا کند وجود دارد. یکی از مباحث مهم در رشد اقتصادی استراتژی­های تجاری است. تحقیق تئوریکی نشان می‌دهد که تعمیق مالی و سرمایه‌ی مشارکت در تحریک و ترویج رشد اقتصادی، معنادار و ثابت و یکنواخت هستند.

واژگان کلیدی: تعمیق مالی، رشد اقتصادی، مشارکت سرمایه

اشتراک گذاری در: