تعیین اثربخشی آموزش گروهی ذهن آگاهی بر افزایش امیدواری و تاب آوری معلمان مدارس استثنایی

فاطمه حبیبی اومالی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، مشاور هنرستان کاردانش زنده یاد عمادی aafshar53@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار 1402،  صفحات 122 الی 138

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی ذهن آگاهی بر افزایش امیدواری و تاب آوری معلمان مدارس استثنایی انجام گرفت. روش این پژوهش شبه آزمایش با گروه پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بوده است و جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس استثنایی شهر ساری تشکیل دادند. شیوه ی نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع تصادفی به حجم 30 نفر   می باشد که برای هر گروه آزمایش و گواه 15 نفر انتخاب شدند. تمامی فرآیند آموزش مهارت های ذهن آگاهی در شش جلسه ی یک ساعته بر روی هر بیمار انجام پذیرفت و برای سنجش میزان امیدواری و تاب آوری از مقیاس های امیدواری اشنایدر و مقیاس خودتاب آوری کانر و دیویدسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش ذهن آگاهی( 983/ 31=مF) دارای 000/ 0 P= است که از0/05=α کوچک‌تر و این نشان از تأثیر معنی‌دار آموزش ذهن آگاهی بر افزایش امیدواری در گروه آزمایش می‌باشد. همچنین آموزش ذهن آگاهی (232/ 5=مF) دارای000/ 0 Pvalue= است که از0/05=α کوچک‌تر و این نشان از تأثیر معنی‌دار آموزش ذهن آگاهی بر افزایش تاب آوری در گروه آزمایش می‌باشد. بنابراین نتیجه می گیریم که آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر افزایش امیدواری و تاب آوری معلمین مدارس استثنایی اثربخش بوده است.

واژگان کلیدی: ذهن آگاهی،  امیدواری، تاب آوری 

اشتراک گذاری در: