جايگاه حقيقي و حقوقي زن در اسلام

مسعود رباني

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران rabbanimasoud52@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره یازدهم، تابستان1402، صفحات 187 الی 198

چکیده

در اسلام مبناي تشريع كليه قوانين و حقوق خانوادگي، اجتماعي و جزائي، خانواده است. مي‌توان گفت تمامي احكام مربوط به حقوق زن در ارتباط با اين حقيقت است كه زن ركن اصلي و اساسي خانواده و مايه قوام و دوام آن و عامل تربيت ابناء بشر مي‌باشد. قرآن، براي زن شخصيت و هويت انساني معادل با مرد را اثبات كرده و آنچه كه در روايات و اشعار و ضرب‌المثل‌ها در مذمت زن ديده مي‌شود، مبناي قرآني ندارد. اينكه عده‌اي مسائلي همچون تعدد زوجات، حق طلاق، كمبود سهم ارث زن و ديگر مسائل را عامل برتري جنس مرد و پست بودن جنس زن مي‌دانند هيچ پايه و اساسي ندارد و با تعاليم آسماني قرآن منافات دارد، بلكه آنچه در قرآن ملاحظه مي‌‌شود اين نكته را به اثبات مي‌رساند كه مبناي تفاوت و حقوق زن و مرد، تفاوت‌هاي بيولوژيك و روان‌شناختي بين اين دو صنف مي‌باشد كه همين تفاوت‌ها باعث شده تا توانمندي‌ها و استعدادهاي اين دو صنف با يكديگر در برخي موارد متفاوت و متمايز  باشد.

واژگان کلیدی: حق، تكليف، تبعيض، تفاوت، زن ومرد، هویت انسانی

اشتراک گذاری در: