جرم پولشویی

علی خوشنام

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار 1402،  صفحات 248 الی256

چکیده

پولشویی به این دلیل نامیده می‌شود که آنچه را که اتفاق می‌افتد کاملاً توصیف می‌کند – غیرقانونی، یا کثیف، پول در چرخه‌ای از معاملات قرار می‌گیرد، یا شسته می‌شود، به طوری که از طرف دیگر به عنوان پول قانونی یا پاک بیرون می‌آید. به عبارت دیگر، منبع وجوهی که به طور غیرقانونی به دست آمده است، از طریق نقل و انتقالات و معاملات متوالی پنهان می شود تا در نهایت همان وجوه به عنوان درآمد مشروع جلوه داده شود. هدف از پژوهش تشریح جرم پولشویی است. لذا پس از مطالعه مقالات و کتاب ها به تشریح مباحث مرتبط با جرم پولشویی پرداخته شد. در ادامه قوانین مرتبط با پولشویی رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی، اصل چهل ونه قانون اساسی و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مهم ترین قوانین مرتبط با جرم پولشویی هستند.

واژگان کلیدی: پولشویی، جرم پولشویی، قوانین پولشویی

اشتراک گذاری در: