جستاری در تفاوت بین مکتب ایده آلیسم با رئالیسم در تربیت اخلاق دانش آموزان

محمدحسن شکی 1

سیاوش غلامی 2

ام البنین قاسمی حاجی 3

1استادیارگروه مدیریت، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران، نویسنده مسئول: mh_shakki@yahooncom

2دانشجوی گروه مدیریت، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

3دانشجوی گروه مدیریت، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره یازدهم، تابستان1402،  صفحات 10 الی 20

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تفاوت میان مکتب ایده آلیسم با رئالیسم در تربیت اخلاق دانش آموزان با روش توصیفی_ پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل تمام کارکنان آموزش‌وپرورش شهرستان بابل در سال تحصیلی 1401 -1400 بوده که تعداد 218 نفر به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه مکتب­شناسی هیل بود. تجزیه تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون T و آزمون لاون انجام شد. نتایج نشان داد که دو مکتب در پاره‌ای نسبت به یکدیگر تفاوت دارند و گاها نیز مکمل هم می‌باشند و تفاوتی محسوس در تربیت اخلاق نداشته‌اند. در کل می‌توان گفت ایده آلیست برآنند که برنامه درسی از مجموعه‌ای از موضوعات فکری یا معارف تخصصی تشکیل می‌یابد که اساساً جنبه آرمانی و مفهومی دارند. رئالیسم معتقدند که تعلیم و تربیت با جنبه‌های واقعی یادگیری که همان آموزش و یادگیری است، باید به همان اندازه که مفید است، لذت‌بخش نیز باشد.

واژگان کلیدی: رئالیسم، ایده آلیسم، تریپت اخلاقی، حساسیت بین فردی، هدفمندی.

اشتراک گذاری در: