اعضای هیات تحریریه

عضو هیات تحریریه

حسین رحیمی واسکسی

عضو هیات علمی و استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

پست الکترونیک: hoseinrahimi542@gmail.com

شماره تماس: 09111299385