خودستایی در شاهنامه فردوسی

نرگس پاک زاد 

کارشناس ارشد ادبیات فارسی مدیر هنرستان دخترانه ابتکار، آموزش و پرورش شهرستان ساری n.pakzad@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال اول، شماره اول، زمستان 99 ،صفحات 82 الی 95

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خودستایی در ادبیات عرب و ادبیات باستان و همچنین انواع خودستایی در بخش اساطیری و تاریخی شاهنامه انجام شد. نتایج نشان داده شد چه خودستایی هایی در شاهنامه وجود دارد و این خودستایی ها بیشتر در چه مواقعی و از چه کسانی صادر شده است. همچنین خودستایی های بخش اساطیری و تاریخی شاهنامه  با توجه به موضوعات در چند دسته بندی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .

واژگان کلیدی: اساطیر، رجزخوانی، خودستایی ، شاهنامه فردوسی

اشتراک گذاری در: