رابطه استفاده از شبکه ی اجتماعی تلگرام با دینداری و پایبندی مذهبی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول

سمیه قلی پور1 ، مجتبی اسفندیاری۲

۱کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی ، واحدساری، دانشگاه آزاداسلامی، ساری، ایران – معلم پایه پنجم ابتدایی مدرسه غیرانتفاعی پسرانه حافظان وحی شهرستان بهشهر

۲گروه معارف اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاداسالمی، ساری، ایران

فصلنامه علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال اول، شماره اول، زمستان 99 ،صفحات 1 الی 7

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بادینداری و پایبندی مذهبی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه با روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری متشکل از کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر بهشهر در سال تحصیلی 98-1397به تعداد ،2114 نفر بوده که با استفاده از جدول کرجسی مورگان ، تعداد322 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد دینداری خدایاری فرد نسخه دانش آموزان و پایبندی مذهبی جان بزرگی و پرسشنامه محقق ساخته استفاده از شبکه های مجازیبود. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب 0/81 و 0/88 و 0/82 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی)آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون( انجام شد. نتایج نشان داد که، بین استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام با دینداری و پایبندی مذهبی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: شبکه اجتماعی، تلگرام، دینداری، پایبندی مذهبی، آموزش و پرورش

اشتراک گذاری در: