رابطه اعتیاد به تلگرام و اینستاگرام با نشخوار ذهنی و نگرانی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان ساری

کبری الیاسی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، مشاور مدارس دخترانه فنی حرفه ای علی اکبر حسینی و مرحوم خدادادی روستای زاغمرز آموزش و پرورش شهرستان بهشهر Advisor.1elyasi@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401،  صفحات 35 الی 46

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه اعتیاد تلگرام و اینستاگرام با نشخوار ذهنی و نگرانی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم، انجام شد. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان ساری در سال تحصیلی98–1397

به تعداد 5867 نفر بود. طبق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای تعداد 361 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه­های اعتیاد حسن­زاده و اولادزاد (1394)، نشخوار ذهنی تراپنل و کامپبل (1999)، نگرانی مه­یر و همکاران (1990) و نگرش­های ناکارآمد وایزمن و بک (1978) بود. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین اعتیاد تلگرام و اینستاگرام با نشخوار ذهنی در دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه مثبت معنی­دار وجود دارد. بین اعتیاد تلگرام و اینستاگرامبا نگرانی در دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه مثبت معنی­دار وجود دارد.

واژگان کلیدی:  اعتیاد به شبکه­های اجتماعی مجازی، تلگرام، اینستاگرام، نشخوار ذهنی، نگرانی.

اشتراک گذاری در: