رابطه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با نگرانی و کیفیت زندگی کاری معلمان آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه شمالی

زهرا شعبانی بشلی1

۱معلم ابتدایی شهرستان سوادکوه شمالی. دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری Zhars7588@gamil.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره سوم، تابستان1400،  صفحات 36 الی 46

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با نگرانی و کیفیت زندگی کاری معلمان، انجام شد. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه شمالی در سال تحصیلی 00 – 1399 بود که تعداد 165 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه­های استاندارد اعتیاد به شبکه­های اجتماعی مجازی حسن­زاده و اولادزاد (1394)، نگرانی مه­یر و همکاران (1990) و کیفیت زندگی کاری والتون (1973) بود. پایایی پرسشنامه ها طبق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 0/86، 0/88 و 0/85 بود. در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=a)، آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت معنی­داری بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با نگرانی معلمان وجود دارد. هم چنین، رابطه منفی معنی­داری بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با کیفیت زندگی کاری معلمان وجود دارد.

واژگان کلیدی: اعتیاد به شبکه­های اجتماعی مجازی، نگرانی، کیفیت زندگی کاری

اشتراک گذاری در: