رابطه باورهای دینی و بهداشت روانی دانش آموزان متوسطه دوم

عباس داودی

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران.

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره ششم، بهار 1401،  صفحات 17 الی 25

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین باورهای دینی با بهداشت روانی دانش ­آموزان متوسطه دوم انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر روش، همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه دانش­آموزان متوسطه دوم شهرستان بهشهر به تعداد 4469 نفر بود. مطابق با جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، 354 نفر به روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه­ای بر حسب جنسیت (دختر: 156 نفر و پسر: 198 نفر) انتخاب شدند. ابزار اندازه ­گیری، پرسشنامه ­های استاندارد باورهای دینی و بهداشت روانی بود. با بهره ­گیری از نرم افزار SPSS23 و در سطح معنی­داری 0/05=a، یافته­ ها نشان داد رابطه معنی ­داری بین باورهای دینی با بهداشت روانی دانش ­آموزان وجود دارد. هم­چنین، بین باورهای دینی با شكايت­هاي جسماني، اضطراب، ناسازگاري اجتماعي و افسردگي دانش ­آموزان نیز رابطه معنی­داری وجود دارد. بنابراین، باورهای دینی عاملی موثر در جهت افزایش بهداشت روانی دانش ­آموزان از جمله کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش سلامت جسمانی و سازگاری اجتماعی است که باید در خانواده، مدرسه و جامعه به­ طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی: باورهای دینی، بهداشت روانی، متوسطه دوم، دانش ­آموزان.

اشتراک گذاری در: