رابطه بين نوسانات بازار سهام و پیش‌بینی‌ سود مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران

سارا امیدوار

کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، کارشناس مسئول امور مالی و اداری دیوان محاسبات  کشوری saraomidvar42@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار 1402،  صفحات 215 الی 230

چکیده

نوسانات بازار سرمایه(وجود شرایط عدم اطمینان در بازار)، رفتار احتیاط‌آمیز مدیران را در افشای پیش‌بینی سود هر سهم تشدید نموده و احتمالاً تمایل آن‌ها را به افشای این اطلاعات می‌کاهد. هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسي ارتباط بين “نوسان در بازار اوراق بهادار تهران” با “رفتار مديران شرکت‌های پذیرفته‌شده در اين بازار در پیش‌بینی سود هر سهم” می‌باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 178 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که داده‌های آن‌ها در طول سال‌های 1395 تا 1400 جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های پژوهش حاکی از این می‌باشد که تمایل مدیران به انتشار پیش‌بینی سود، با افزایش نوسان در بازار سهام، کاهش می‌یابد. این یافته با مبانی نظری پژوهش سازگار است و نشان می‌دهد که عدم اطمینان موجود در بازار سرمایه‌بر رفتار مدیران در ارائه اطلاعات به این بازار تأثیرگذار است. همچنین، نتایج نشان داد که انتشار اخبار خوب پیش‌بینی سود یا اخبار بد پیش‌بینی سود توسط مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، متأثر از نوسانات بازار نیست. درنهایت، نتایج حاکی از این است که فعالان بازار سرمایه به اخبار بد پیش‌بینی سود، در دوره‌هایی که نوسان در بازار سرمایه در بیشترین سطح می‌باشد، واکنش شدیدتری نسبت به سایر دوره‌ها نشان داده‌اند.

 

واژگان کلیدی: نوسان در بازار سهام،پیش‌بینی سود هر سهم، اخبار خوب، اخبار بد، شاخص کل بازار سهام

اشتراک گذاری در: