رابطه بین اعتیاد به بازی های آنلاین با سرزندگی تحصیلی، خلاقیت و سلامت روانی دانش آموزان

رجا قربانی 1

سولماز اریمی 2

1کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، معاون مدرسه ابتدایی کاظمیه، آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان ساری

2دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، آموزگار و مدرس آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان ساری

*نویسنده مسئول: arimisolmaz964@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره نهم، زمستان1401، صفحات 168 الی 178

چکیده

حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتیاد به بازی های آنلاین با سرزندگی تحصیلی، خلاقیت و سلامت روانی دانش­ آموزان، انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر روش، همبستگی و جامعه آماری، شامل تمامی دانش ­آموزان مشغول به تحصیل در پایه ششم شهرستان ساری در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 3230 نفر بود. مطابق با نرم افزار محاسبه حجم نمونه GPower، تعداد 346 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه­ گیری، پرسشنامه ­های استاندارد اعتیاد به بازی ­های آنلاین نظری و همکاران (1394)، سرزندگی تحصيلي حسین­ چاری و دهقانی ­زاده (1391)، خلاقیت تورنس و عابدی (1974) و سلامت روانی گلدبرگ و هيلير (1979) بود. در سطح معنی داری 0/05=a، یافته­ ها نشان داد رابطه معنی ­داری بین اعتیاد به بازی­ های آنلاین با سرزندگی تحصیلی، خلاقیت و سلامت روانی دانش ­آموزان وجود دارد (0/05=α > Sig.). بنابراین، اعتیاد به بازی­ های آنلاین تهدیدی جدی برای سرزندگی تحصیلی، خلاقیت و سلامت روانی دانش آموزان محسوب شده و بی ­توجهی و یا کم توجهی خانواده ها و مدارس نسبت به استفاده افراطی، نامتعارف و بیش از حد کودکان از بازی­ های آنلاین، می تواند خسارت های جبران ناپذیری به آینده تحصیلی و سلامت جسمانی و روانی آنان وارد نماید.

واژگان کلیدی: اعتیاد به بازی­ های آنلاین، خلاقیت، سرزندگی تحصیلی، سلامت روانی.

اشتراک گذاری در: