رابطه بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با اضطراب، افسردگی و استرس دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان ساری در دوران همه گیری اپیدمی کوید-19

حسن سلیمانی1

۱دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی ، واحدساری، دانشگاه آزاداسلامی، ساری، ایران، معاون آموزشی  و آموزگار دبستان، آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ساری، hassansolimani57@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره پنجم، زمستان1400،  صفحات 41 الی 48

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با اضطراب، افسردگی و استرس  دانش آموزان، انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 شهرستان ساری در سال تحصیلی 00 – 1399 بود که تعداد 370 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی حسن زاده و اولادزاد (1394) و افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند (1995) بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزارSPSS 23  و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با افسردگی، اضطراب و استرس دانش آموزان رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

واژگان کلیدی: شبکه های اجتماعی مجازی، افسردگی، اضطراب، استرس.

اشتراک گذاری در: