رابطه بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با اضطراب، افسردگی، استرس و پرخاشگری در بین دانش آموزان

ثریا بخشی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401،  صفحات 129 الی138

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با اضطراب، افسردگی، استرس و پرخاشگری در بین دانش آموزان، انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحیه 1 شهرستان ساری در سال تحصیلی        95 – 1394 به تعداد 2156 نفر بود. طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 327 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (بر حسب جنسیت) به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های اعتیاد به شبکه­های اجتماعی مجازی حسن­زاده و اولادزاد (1394)، افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند (1995) و پرخاشگری باس و پري (1992) بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزار IBM SPSS 23  و آزمون های t تک گروهی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که میزان اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی، افسردگی، اضطراب، استرس و پرخاشگری در دانش آموزان کمتر از متوسط است. هم چنین، بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با افسردگی، اضطراب، استرس و پرخاشگری در دانش آموزان رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

واژگان کلیدی: شبکه های اجتماعی مجازی، افسردگی، اضطراب، استرس، پرخاشگری.

اشتراک گذاری در: