رابطه بین رضایت مندی زناشویی و ویژگی های شخصیتی با سلامت روان در زنان متاهل شهرستان ساری

نفیسه ماجانی1

نازنین ماجانی2

۱کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، مدیر دبیرستان غیردولتی نگرش ناحیه 2 شهرستان ساری( نویسنده مسئول)

2دبیر شیمی ناحیه 1 و 2 ، موسس دبیرستان غیردولتی نگرش ناحیه 2 شهرستان ساری

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره چهارم، پاییز1400،  صفحات 119 الی 131

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت مندی زناشویی با سلامت روان در زنان متاهل شهرستان ساری انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه زنان متاهل که به تنها مرکز بهداشت شهرستان ساری در شش ماه اول سال 1400، مراجعه نموده بود. به منظور تعیین نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 148 نفر از زنام متاهل به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های سلامت روان GHQ 28، گلدبرگ و هيلير(1979)، ویژگی های شخصیتی NEO-FFI کاستا و  مک کر(1986)، و رضایتمندی زناشویی انرویچ (1990) بود. به منظور تجزیه و تحلیل  داده ها از آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی) انجام شد. یافته ها نشان داد ویژگی شخصیتی نوروز گرایی با سلامت روان زنان متاهل رابطه معنی دار منفی و ویژگی های شخصیتی برون گرایی، سازگاری، خودآگاهی، پذیرش و رضایتمندی زناشویی با سلامت روان زنان متاهل رابطه معنی دار مثبت دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد ویژگی های شخصیتی به استثنای خودآگاهی و رضایتمندی زناشویی زنان متاهل قدرت پیش بینی کنندگی سلامت روان آنان را دارد.

واژگان کلیدی: ویژگی های شخصیتی، رضایت مندی زناشویی، سلامت روان، زنان متاهل

اشتراک گذاری در: