رابطه بین سرمایه روان شناختی با رضایت شغلی و استرس شغلی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساری در دوران همه گیری اپیدمی کوید-19

فائزه اصغری1

محبوبه جباری2

۱دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی آموزگار دبستان نرجس آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان ساری asghari.faezee@gmail.com

2دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی ، واحدساری، دانشگاه آزاداسلامی، ساری، ایران، mahbobe1234j@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره چهارم، پاییز1400،  صفحات 63 الی 71

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سرمایه روان­شناختی با رضایت شغلی و استرس شغلی در کارکنان آموزش و پرورش، انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری عبارت از تمامی کارکنان آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 شهرستان ساری در سال 1400 بود که تعداد 361 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه­های استاندارد سرمایه روان­شناختی لوتانز و همکاران (2007)، رضایت شغلی گريکسون (1987) و استرس شغلی اسیپو و اسپوکان (1987) بود. تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و استنباطی از طریق برنامه نرم افزاریSPSS23  و سطح اطمینان 95 درصد (0/05=a) استفاده شد. جهت توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی و متغیرها از شاخص­های آمار توصیفی چون فراواني، درصد فراواني، میانگین و انحراف معیار استفاده و جهت تعمیم اطلاعات حاصل از نمونه به جامعه آماری و آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته­ها نشان داد که بین سرمایه روان­شناختی و رضایت شغلی رابطه مثبت    معنی­دار و بین سرمایه روان­شناختی با استرس شغلی رابطه منفی معنی­داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: سرمایه روان شناختی، رضایت شغلی، استرس شغلی، کارکنان آموزش و پرورش

اشتراک گذاری در: